Walne zabranie 23 II 2016

Termin kolejnego spotkania klubowego został uzgodniony na wtorek 23.02.2016 r. Tym razem zapraszamy Was do klubokawiarni Tam i z powrotem (ul. Odyńca 71).

W tym roku odbędzie się kolejny wyborczy Walny Zjazd Oddziału Międzyuczelnianego. Klub będzie reprezentowany na Walnym Zjeździe przez 3 delegatów (z prawem głosu, bo obecny może być każdy). W celu wyłonienia delegatów, Zarząd Klubu zwołuje niniejszym Walne Zebranie, w terminie 23.02.2016 r. o godz. 19:00.

Planowany porządek obrad:

  1. otwarcie Zebrania, powitanie członków;
  2. wybór prezydium Zebrania (przewodniczącego i sekretarza) oraz komisji: mandatowej, wyborczej, uchwał i wniosków (funkcje tych komisji może pełnić prezydium) oraz skrutacyjnej;
  3. stwierdzenie prawomocności Walnego Zebrania Klubu;
  4. zatwierdzenie porządku obrad i regulaminu Zebrania;
  5. zgłaszanie kandydatów na delegatów na Walny Zjazd Oddziału do komisji wyborczej (z krótkim przedstawieniem kandydatów);
  6. wybór delegatów na Walny Zjazd Oddziału;
  7. sprawy różne, wolne wnioski;
  8. podsumowanie i zakończenie obrad.

Zapraszamy serdecznie! Przypominamy, że warunkiem prawomocności Zebrania jest obecność co najmniej 50%+1 członków ze znaczkami wykupionymi na dany rok (2016). W przypadku braku quorum, zebranie odbędzie się w drugim terminie tego samego dnia (tj. 23.02.2016 r.) i w tym samym miejscu o godz. 19.15.

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.