Odznaka “Lampion”

lampionRegulamin Odznaki Organizatorów Turystycznych Imprez na Orientację “Lampion”

Regulamin w wersji pdf

Dane kontaktowe Klubu w sprawie weryfikacji.

I. Postanowienia ogólne

1. Odznaka Organizatorów Turystycznych Imprez na Orientację “Lampion”, zwana w skrócie Odznaką Lampion, jest ustanowiona i nadawana przez Klub Imprez na Orientację STOWARZYSZE, koło nr 44 przy Oddziale Międzyuczelnianym Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego w Warszawie. Celem Odznaki jest zachęcenie uczestników i kadry imprez na orientację do organizacji imprez i budowy tras na nich, co przyczyni się do rozwoju tej dyscypliny turystyki kwalifikowanej.

2. Odznakę Lampion może zdobywać każdy bez względu na wiek, kto spełni warunki przedstawione w niniejszym regulaminie.

3. Odznaka Lampion jest ustanowiona w pięciu stopniach:

 • Mały Lampion;
 • Brązowy Lampion;
 • Srebrny Lampion;
 • Złoty Lampion;
 • Diamentowy Lampion.

4. Odznakę Lampion zdobywa się sukcesywnie, począwszy od stopnia Mały Lampion. Nie ustala się limitów czasowych na zdobywanie kolejnych stopni odznaki. Nadwyżka punktów zaliczana jest do odznaki wyższego stopnia.

5. Warunkiem nadania odznaki Lampion jest spełnienie określonych w rozdziale II warunków związanych z budowaniem tras na imprezach na orientację. Jedna trasa może być zaliczana tylko raz, nawet jeśli na danej imprezie pełni funkcję kilku tras np. w różnych kategoriach lub zostanie wielokrotnie wykorzystana na różnych imprezach.

II. Warunki zdobywania Odznaki Lampion

1. Odznakę Lampion przyznaje się za łączne spełnienie następnych warunków:

a) Mały Lampion:

 • zbudowanie 5 dowolnych tras na imprezach na orientację.

b) Brązowy Lampion:

 • zdobycie 20 punktów zgodnie z punktacją przedstawioną w ust. 2.

c) Srebrny Lampion:

 • zdobycie 50 punktów zgodnie z punktacją przedstawioną w ust. 2.

d) Złoty Lampion:

 • zdobycie 100 punktów zgodnie z punktacją przedstawioną w ust. 2. (w tym co najmniej 30 pkt. na  imprezach ogólnopolskich od początku zdobywania stopnia Brązowy Lampion).

e) Diamentowy Lampion:

 • zdobycie 500 punktów zgodnie z punktacją przedstawioną w ust. 2.

2. Punkty do Odznaki Lampion przyznaje się za każdą zbudowaną trasę w zależności od zasięgu terytorialnego InO na podstawie ogólnopolskich i regionalnych kalendarzy:

 • 5 pkt – za imprezy ogólnopolskie rangi Mistrzostw Polski,
 • 4 pkt – za imprezy ogólnopolskie rangi Pucharu Polski,
 • 3 pkt – za pozostałe imprezy ogólnopolskie oraz imprezy finałowe reprezentantów środowisk (na podstawie kalendarza KInO ZG PTTK),
 • 2 pkt – za imprezy regionalne,
 • 1 pkt – za imprezy lokalne, szkoleniowe, sportowe i ekstremalne, bez klasyfikacji i inne,
 • 0 pkt – za imprezy odwołane przed startem.

Rangę imprezy ogólnopolskiej nadaje KInO ZG PTTK na wniosek organizatora lub regionalnej KInO. Pozostałym imprezom rangę nadaje regionalna KInO, a w przypadku jej braku KInO ZG PTTK na wniosek organizatora.

3. Podstawą do nadania Odznaki Lampion jest starannie wypełniona książeczka Odznaki Imprez na Orientację (według wzoru ustalonego przez Komisję Imprez na Orientację ZG PTTK), z wyraźnym zaznaczeniem przy zbudowanych trasach ten fakt oraz brak punktów do Odznaki InO. Dopuszcza się też prowadzenie ewidencji zbudowanych tras w innej formie.

4. Potwierdzenia faktu zbudowania trasy w książeczce Odznaki InO lub innej formie ewidencji może dokonać Przodownik InO lub Organizator InO obecny na imprezie, a jeśli był nieobecny – na podstawie protokołu z imprezy. Przodownicy InO są zwolnieni z obowiązku uzyskiwania potwierdzeń.

5. Do książeczki Odznaki InO lub innej formy ewidencji powinny zostać dołączone mapy zbudowanych tras, które są zaliczane na poczet weryfikowanego stopnia odznaki. W razie jakichkolwiek wątpliwości, Referat Weryfikacyjny może poprosić o przedłożenie protokołu z imprez lub innej formy wyjaśnień.

6. Przy weryfikacji kolejnych stopni odznaki należy przedłożyć książeczkę(i) Odznaki InO lub inną formę ewidencji z ostatnio zweryfikowaną odznaką.

7. Odznakę weryfikuje Referat Weryfikacyjny Odznaki Imprez na Orientację nr 104 przy Oddziale Międzyuczelnianym PTTK w Warszawie (adres: ul. Senatorska 11, 00-075  Warszawa).

8. Udział w organizacji InO można zaliczyć równocześnie do innych odznak turystyki kwalifikowanej, poza Odznaką InO, gdzie punkty za organizowane imprezy nie są przyznawane.

III. Postanowienia końcowe

1. Prawo interpretacji niniejszego regulaminu przysługuje Zarządowi Klubu Imprez na Orientację STOWARZYSZE.

2. Zarząd Klubu InO STOWARZYSZE może nadać Honorową Odznakę Lampion osobom, które w sposób szczególny przyczyniły się do rozwoju dyscypliny imprez na orientację, w szczególności poprzez organizację imprez i budowanie tras.

3. Regulamin niniejszy wchodzi w życie 13.02.2014 r.

4. Na poczet Odznaki Lampion zalicza się wyłącznie trasy zbudowane od dnia założenia Klubu tj. od 7.03.2012 roku.